محاسبه به روش غیر مستقیم یکی از بلندترین هرم های ماسه ای بزرگ ریگ یلان

محاسبه به روش غیر مستقیم یکی از بلندترین هرم های ماسه ای بزرگ ریگ با ارتفاع ۵۱۰.۳۳ متر

 

نحوه محاسبه و شرح آن از زبان آقای مهندس خاتمی که خود این کار را به انجام رسانده اند:
همانطور که آگاهید تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه (کف قیف تا راس هرم ) در بزرگ ریگ بدلیل صعب العبور بودن منطقه بسیار دشوار است به همین منظور ما جهت مشخص نمودن اختلاف ارتفاع از روش غیر مستقیم ، که این متد شامل دو مرحله است ، استفاده کرده ایم
روش برداشت :
ابتدا دوربین در ایستگاه (A) سانتراژ و زاویه ورتیکال نسبت به این نقطه و راس هرم قرائت میشود ( α ) .
سپس دوربین به نقطه ( B ) که در امتداد نقطه ( A ) و راس هرم ( C ) و در فاصله ای مشخص ( ۲۰۰ متری ) است ، انتقال و زاویه ورتیکال ( β ) قرائت میشود.

روش محاسبه :
α = 16.52138889°
β = 18.5930556°
L = 200 m
B^ = 180 – β
C1^ = 180 – α – B^
C2^ = 180 – β – 90°

آنگاه با استفاده از رابطه سینوسها در مثلثΔABC  طول CB محاسبه و سپس در مثلث ΔBDC اختلاف ارتفاع ΔH حساب میشود.
و در ضمن بدلیل هم تراز نبودن نقاط A و B اختلاف ارتفاع این دو نقطه در محاسبه ΔH که برابر با h است ، اعمال میشود.
∆H = ( L × Sin⁡(α) × Sin(β) ) / (Sin( β – α ) )
h = 7.09 +1.6

ارتفاع دوربین از سطح زمین برابر ۱/۶ متر و اختلاف ارتفاع بین نقطه A و B برابر 7.09 متر
که درنهایت با جایگزین کردن مقادیر در روابط به عدد 510.33 = H∆ خواهیم رسید و 510.33 = H∆ اختلاف ارتفاع لوکال کف قیف تا راس هرم است

۲ دیدگاه دربارهٔ «محاسبه به روش غیر مستقیم یکی از بلندترین هرم های ماسه ای بزرگ ریگ یلان»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!